Wprowadzenie do alternatywnego systemu obrotu na Catalyst obligacji na okaziciela serii BBI0225 i BBD0225

W dniu 3 kwietnia 2023 r. Spółka BBI Development SA otrzymała Uchwałę Nr 300/2023 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. r. w sprawie wprowadzenia do alternatywnego systemu obrotu na Catalyst obligacji na okaziciela serii BBI0225 i BBD0225 spółki BBI DEVELOPMENT S.A. Zarząd Giełdy postanowił wprowadzić do alternatywnego systemu obrotu na Catalyst następujące obligacje na okaziciela spółki BBI DEVELOPMENT S.A., o wartości nominalnej 1.000 zł (jeden tysiąc złotych) każda:
1) 11.000 (jedenaście tysięcy) obligacji serii BBI0225,
2) 26.000 (dwadzieścia sześć tysięcy) obligacji serii BBD0225.

Więcej →

Asymilacja obligacji (obligacje serii BBD0225)

W dniu 13 marca 2023 r. Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych ( na wniosek Emitenta) dokonał asymilacji obligacji serii BBD0225 oraz serii BBI0225. Liczba papierów wartościowych podlegających asymilacji to 26.000 szt., które zostały zarejestrowane pod kodem ISIN PLO022900040.

Więcej →

Oświadczenie w sprawie informacji zawartych w artykule Gazety Wyborczej „Zwrot w sprawie budowy Nycz Tower”

W związku z artykułem opublikowanym w Gazecie Wyborczej w dniu 27.01.2023 r. pt. „Zwrot w sprawie budowy Nycz Tower” PW sp. z o.o. spółka jawna jako podmiot odpowiedzialny i zaangażowany w przedsięwzięcie Roma Tower (błędnie nazywane „Nycz Tower”) oświadcza: Wbrew zawartej w artykule i jego tytule sugestii prace nad inwestycją „Roma Tower” przebiegają zgodnie z planem, bez żadnych zakłóceń.

Więcej →

Nabycie przez Członków Zarządu łącznie 1.138.960 akcji Emitenta

W dniu 23 lutego 2022 roku Spółka otrzymała Zawiadomienia o nabyciu przez Członków Zarządu łącznie 1.138.960 akcji Emitenta (Porozumienie z dnia 15 listopada 2021 r.)
Po transakcji nabycia Członkowie Zarządu posiadają łącznie 3.284.302 akcje Emitenta, co stanowi 32,23 % udział w kapitale zakładowym Spółki.

Więcej →

Wykup obligacji BBI0222

W dniu 22 lutego 2022 roku BBI Development SA dokonała wykupu 15.000 trzyletnich obligacji oznaczonych jako seria BBI0222 (dalej: „Obligacje”). Łączna wartość świadczenia z tytułu spłaty nominału wykupionych w dniu 22 lutego 2022 r. Obligacji wyniosła 15.000.000,00 PLN .

Więcej →

Emisja obligacji BBD0223

W dniu 22 lutego 2022 roku, w ramach istniejącego Programu Emisji Obligacji, Emitent dokonał emisji oraz przydziału 13.500 nowych, rocznych obligacji oznaczonych serią BBD0223 o łącznej wartości nominalnej 13.500.000,00 PLN

Więcej →

BBID Obligacje – notowanie obligacji BBI0223

Zgodnie z uchwałą Giełdy Papierów Wartościowych od dnia 14 maja 2021 r. w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst nastąpi notowanie 14.330 obligacji na okaziciela serii BBI0223 spółki BBI DEVELOPMENT S.A., o wartości nominalnej 1.000 zł każda, oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem „PLO022900024”.

Więcej →

Wprowadzenie na Catalyst obligacji na okaziciela serii BBI0223.

Na podstawie Uchwały Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 11 maja 2021 roku, Zarząd Giełdy postanowił wprowadzić do alternatywnego systemu obrotu na Catalyst 14.330 obligacji na okaziciela serii BBI0223 Spółki BBI Development S.A., o wartości nominalnej 1.000 zł każda.

Więcej →

Podpisanie Listu intencyjnego – projekt „Roma Tower

W dniu 1 kwietnia 2021 r. spółka współkontrolowana przez Emitenta (PW spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa, powołana jako spółka celowa dla realizacji projektu deweloperskiego „Roma Tower”, położonego u zbiegu ulic Nowogrodzkiej i Emilii Plater w Warszawie zawarła z inwestorem branżowym (spółką zależną zagranicznej grupy deweloperskie) list intencyjny wyrażający wolę obu stron do prowadzenia w dobrej wierze negocjacji zmierzających do zawarcia przyszłej umowy inwestycyjnej, której przedmiotem będą warunki wspólnej, dalszej realizacji Projektu. Strony Listu postanowiły prowadzić w dobrej wierze negocjacje w celu uzgodnienia postanowień ewentualnej, przyszłej Umowy Inwestycyjnej.

Więcej →