Wprowadzenie do alternatywnego systemu obrotu na Catalyst obligacji na okaziciela serii BBI0225 i BBD0225

W dniu 3 kwietnia 2023 r. Spółka BBI Development SA otrzymała Uchwałę Nr 300/2023 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. r. w sprawie wprowadzenia do alternatywnego systemu obrotu na Catalyst obligacji na okaziciela serii BBI0225 i BBD0225 spółki BBI DEVELOPMENT S.A. Zarząd Giełdy postanowił wprowadzić do alternatywnego systemu obrotu na Catalyst następujące obligacje na okaziciela spółki BBI DEVELOPMENT S.A., o wartości nominalnej 1.000 zł (jeden tysiąc złotych) każda:
1) 11.000 (jedenaście tysięcy) obligacji serii BBI0225,
2) 26.000 (dwadzieścia sześć tysięcy) obligacji serii BBD0225.