Kalendarium Wydarzeń

TERMINY PUBLIKACJI – OKRESY ZAMKNIĘTE w roku 2024

BBI DEVELOPMENT S.A.

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Rozporządzenie MAR) wprowadza pojęcie tzw. okresów zamkniętych.

Zgodnie z art. 19 ust. 11 osoba pełniąca obowiązki zarządcze w Spółce (tj. członkowie Rady Nadzorczej oraz Zarządu) nie mogą dokonywać żadnych transakcji na swój rachunek ani na rachunek strony trzeciej, bezpośrednio lub pośrednio, dotyczących akcji lub instrumentów dłużnych emitenta, lub instrumentów pochodnych, lub innych związanych z nimi instrumentów finansowych, przez okres zamknięty 30 dni kalendarzowych przed ogłoszeniem raportu okresowego.

Zgodnie z art. 19 ust. 12 Rozporządzenia MAR w okolicznościach określonych w przepisach, Spółka może zezwolić osobie pełniącej obowiązki zarządcze na dokonywanie transakcji na jej rachunek lub na rachunek strony trzeciej w trakcie okresu zamkniętego.

Jednocześnie, zgodnie z Rozporządzeniem MAR, osobom mającym dostęp do informacji poufnej, przed jej opublikowaniem, zakazane jest w szczególności:

  • wykorzystanie informacji poufnych,
  • ujawnianie informacji poufnych osobom i podmiotom nieuprawnionym,
  • udzielanie rekomendacji lub nakłanianie do nabycia lub zbycia instrumentów finansowych,
  • dokonywanie transakcji na papierach wartościowych emitowanych przez Spółkę oraz instrumentach finansowych z nimi powiązanych, usiłowanie dokonania takich transakcji, jak również modyfikowanie lub anulowanie zleceń po wejściu w posiadanie informacji poufnych.
Nr Nazwa raportu Data publikacji Początek okresu zamkniętego*   Ilość dni Koniec okresu zamkniętego
(po publikacji raportu okresowego) 
1 Skonsolidowany raport za I kwartał 2024 r. zawierający skrócone kwartalne sprawozdanie finansowe 29.05.2024 r.
(środa)
29.04.2024r.
(poniedziałek)
30 dni 29.05.2024 r.
2 Skonsolidowany raport za III kwartał 2024 r. zawierający skrócone kwartalne sprawozdanie finansowe 29.11.2024 r.
(piątek)
30.10.2024r.
(środa)
30 dni 29.11.2024 r.
3 Skonsolidowany raport za I półrocze 2024 r. zawierający skrócone półroczne sprawozdanie finansowe 27.09.2024 r.
(piątek)
28.08.2024r.
(środa)
30 dni 27.09.2024 r.
4 Skonsolidowany i jednostkowy raport za 2023r. 26.04.2024 r.
(piątek)
27.03.2024r.
(środa)
30 dni 26.04.2024 r.

 

Od 3 lipca 2016 r., w wyniku obowiązywania Rozporządzenia MAR, okres zamknięty trwa 30 dni kalendarzowych przed publikacją raportu okresowego.

Zgodnie z § 79 ust.2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku, Spółka w 2024 roku nie będzie publikowała raportu kwartalnego za drugi i ostatni kwartał roku obrotowego.

Jednocześnie, zgodnie § 62 ust. 1 i 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku Spółka informuje, iż w raportach skonsolidowanych kwartalnych zawarte będą odpowiednio kwartalne informacje finansowe oraz w skonsolidowanym raporcie półrocznym zawarte będzie półroczne skrócone sprawozdanie finansowe wraz z raportem firmy audytorskiej z przeglądu.