Istotne transakcje z podmiotami powiązanymi

W tym miejscu spółka informuje o istotnych transakcjach zawieranych z podmiotami powiązanymi zgodnie z Art. 90l ust 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych(Dz.U. 2019 poz. 2217 z poźń. zmianami).