Share Prospectuses

Issuance of Series J Shares

Primary documents

Issuance of Series I Shares

Primary documents

Issuance of Series C Shares

Primary documents

Niniejszy Prospekt został sporządzony w związku z publiczną ofertą Akcji Serii C, kierowaną do dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w ramach wykonywania prawa poboru. Oferta publiczna Akcji Serii C jest przeprowadzana jedynie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Poza granicami Polski niniejszy Prospekt nie może być traktowany jako propozycja lub oferta nabycia. Prospekt ani papiery wartościowe nim objęte nie były przedmiotem rejestracji, zatwierdzenia lub notyfikacji w jakimkolwiek państwie poza Rzeczpospolitą Polską. Papiery wartościowe objęte niniejszym Prospektem nie mogą być oferowane lub sprzedawane poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (na terenie innych państw Unii Europejskiej lub państw trzecich), chyba że w danym państwie taka oferta lub sprzedaż mogłaby zostać dokonana zgodnie z prawem, bez konieczności spełnienia jakichkolwiek dodatkowych wymogów prawnych. Każdy inwestor zamieszkały bądź mający siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej powinien zapoznać się z przepisami prawa polskiego oraz przepisami prawa innych państw, które mogą mieć do niego zastosowanie.

Additional documents

Issuance of Series B Shares

Primary documents

Additional documents