Kalendarium Wydarzeń

TERMINY PUBLIKACJI – OKRESY ZAMKNIĘTE w roku 2018

BBI DEVELOPMENT S.A.

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Rozporządzenie MAR) wprowadza pojęcie tzw. okresów zamkniętych.

Zgodnie z art. 19 ust. 11 osoba pełniąca obowiązki zarządcze w Spółce (tj. członkowie Rady Nadzorczej oraz Zarządu) nie mogą dokonywać żadnych transakcji na swój rachunek ani na rachunek strony trzeciej, bezpośrednio lub pośrednio, dotyczących akcji lub instrumentów dłużnych emitenta, lub instrumentów pochodnych, lub innych związanych z nimi instrumentów finansowych, przez okres zamknięty 30 dni kalendarzowych przed ogłoszeniem raportu okresowego.

Nr Nazwa raportu Data publikacji Początek okresu zamkniętego*   Ilość dni Koniec okresu zamkniętego
(po publikacji raportu okresowego) 
1 Skonsolidowany raport za I kwartał 2018 r. zawierający skrócone kwartalne sprawozdanie finansowe 25.05.2018 r. (piątek) 25.04.2018 r. (środa) 30 dni 25.05.2018 r.
2 Skonsolidowany raport za III kwartał 2018 r. zawierający skrócone kwartalne sprawozdanie finansowe 23.11.2018 r.
(poniedziałek)
24.10.2018 r. (środa)   30 dni 23.11.2018 r.
3 Skonsolidowany raport za I półrocze 2018 r. zawierający skrócone półroczne sprawozdanie finansowe 25.09.2018 r.
(wtorek)
26.08.2018 r. (niedziela) 30 dni 25.09.2018 r.
4 Skonsolidowany i jednostkowy raport za 2017 r. 18.04.2018 r.
(środa)
19.03.2018 r. (poniedziałek) 30 dni 18.04.2018 r.

 

Od 3 lipca 2016 r., w wyniku obowiązywania Rozporządzenia MAR, okres zamknięty trwa 30 dni kalendarzowych przed publikacją raportu okresowego.

Zgodnie z § 101 ust. 2 oraz § 102 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Rozporządzenie), Spółka BBI Development S.A. w 2018 roku nie będzie publikowała oddzielnego raportu okresowego za IV kwartał 2017 oraz za II kwartał 2018 roku.