Kalendarium Wydarzeń

TERMINY PUBLIKACJI – OKRESY ZAMKNIĘTE w roku 2017

BBI DEVELOPMENT S.A.

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Rozporządzenie MAR) wprowadza pojęcie tzw. okresów zamkniętych.

Zgodnie z art. 19 ust. 11 osoba pełniąca obowiązki zarządcze w Spółce (tj. członkowie Rady Nadzorczej oraz Zarządu) nie mogą dokonywać żadnych transakcji na swój rachunek ani na rachunek strony trzeciej, bezpośrednio lub pośrednio, dotyczących akcji lub instrumentów dłużnych emitenta, lub instrumentów pochodnych, lub innych związanych z nimi instrumentów finansowych, przez okres zamknięty 30 dni kalendarzowych przed ogłoszeniem raportu okresowego.

Nr Nazwa raportu Data publikacji Początek okresu zamkniętego*   Ilość dni Koniec okresu zamkniętego
(po publikacji raportu okresowego) 
1 Skonsolidowany raport za I kwartał 2017 r. zawierający skrócone kwartalne sprawozdanie finansowe 30.05.2017
(wtorek)
30.04.2017 r. (niedziela) 30 dni 30.05.2017 r.
2 Skonsolidowany raport za III kwartał 2017 r. zawierający skrócone kwartalne sprawozdanie finansowe 20.11.2017
(poniedziałek)
21.10.2017 r. (sobota)   30 dni 20.11.2017 r.
3 Skonsolidowany raport za I półrocze 2017 r. zawierający skrócone półroczne sprawozdanie finansowe 11.09.2017
(poniedziałek)
12.08.2017 r. (sobota) 30 dni 11.09.2017 r.
4 Skonsolidowany i jednostkowy raport za 2016 r. 27.03.2017
(poniedziałek)
25.02.2017 r. (sobota) 30 dni 27.03.2017 r.

 

*Dla publikowanych przed 3 lipca 2016 r. raportów okresowych kwartalnych, okres zamknięty obowiązywał dwa tygodnie przed datą publikacji raportu kwartalnego, natomiast dla raportów półrocznych, okres zamknięty obowiązywał jeden miesiąc przed datą publikacji raportu półrocznego, a w przypadku raportów rocznych, okres zamknięty obowiązywał dwa miesiące przed datą publikacji raportu rocznego.
Od 3 lipca 2016 r., w wyniku obowiązywania Rozporządzenia MAR, okres zamknięty trwa 30 dni kalendarzowych przed publikacją raportu okresowego.

Zgodnie z § 101 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Rozporządzenie), Spółka BBI Development SA w 2017 roku nie będzie publikowała oddzielnego raportu okresowego za IV kwartał 2016 oraz za II kwartał 2017 roku.